Úvod » Společnost » Ze sekcí ČDS » Inovace v péči o těhotné s diabetem: 10 let sekce Diabetes a těhotenství

Inovace v péči o těhotné s diabetem: 10 let sekce Diabetes a těhotenství

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
6. 6. 2024

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.Sekce Diabetes a těhotenství byla založena přesně před deseti lety, na 50. diabetologických dnech v Luhačovicích. V době jejího vzniku se měnila diagnostická kritéria pro gestační diabetes mellitus (GDM). Zatímco Česká diabetologická společnost se přiklonila k přijetí nových kritérií doporučovaných mezinárodní organizací IADPSG (The International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups), později adoptovaných i WHO, Česká gynekologická a porodnická společnost zůstávala u původních kritérií, která navíc byla napříč ČR nejednotná. Prvním velkým úkolem sekce tedy bylo prosazení konsenzu mezi odbornými společnostmi. To se navzdory prvotním nesnázím podařilo. Výsledkem vzájemné spolupráce odborných společností bylo nejen přijetí nových jednotných diagnostických kritérií gestačního diabetu dle IADPSG a WHO, ale také vytvoření společného doporučeného postupu screeningu a komplexní péče o ženy s GDM. Česká neonatologická společnost doplnila doporučení pro péči o novorozence matek s GDM. Společný doporučený postup byl publikován v roce 2018 v časopisech DMEV a Česká gynekologie.

Přetrvávající obavou v péči o těhotné s GDM, diskutovanou také v zahraniční odborné literatuře, je riziko zbytečných intervencí a zákroků v souvislosti s diagnózou (overtreatment), např. indukce porodu před termínem nebo častější indikace porodu císařským řezem. Doporučený postup proto rozlišuje a definuje GDM s nízkým rizikem, u kterého se gynekologická a perinatologická péče prakticky neliší od péče ve fyziologickém těhotenství, a GDM se zvýšeným rizikem, u něhož je péče směřována do specializovaných center perinatologické péče a postupuje se individuálně. Cílem této stratifikace rizika je racionální přístup v péči o těhotné s GDM. Většina žen s GDM spadá do kategorie s nízkým rizikem. Tyto ženy mají být sledovány u svého ambulantního gynekologa, mohou rodit ve kterékoliv porodnici, indukce porodu před termínem není indikována a jediným vyšetřením nad rámec běžné péče je ultrazvukové vyšetření biometrie plodu koncem těhotenství.

Novinkou letošního, jubilejního ročníku jsou data z ÚZIS z let 2012 až 2022, která byla na Diabetologických dnech prezentována. Vyplývá z nich, že záchyt GDM po změně diagnostických kritérií stoupl z původních cca 10 % na současných 14 %, což je méně, než jsme se obávali. Výskyt pregestačního diabetu je zatím stabilně kolem 1 %, ale v budoucnu lze očekávat jeho nárůst korespondující s rostoucí incidencí DM 1. typu v dorůstající mladší populaci žen i DM 2. typu u žen v reprodukčním věku.

V průběhu let vydala sekce několik edukačních materiálů pro pacientky s GDM a DM 1. a 2. typu. Sekce také spravuje edukační stránky www.tehotenskacukrovka.cz, které aktuálně prochází aktualizací a celkovou rekonstrukcí. Stránky poskytují potřebné informace pro pacientky s GDM i pregestačním diabetem. Základní informace pro pacientky s GDM jsou k dispozici i v angličtině a ukrajinštině, v plánu jsou další jazykové mutace. Novinkou pro pacientky s GDM je program www.diamama.cz, který nabízí komplexní edukaci formou krátkých komentovaných prezentací na různá témata, jídelníčky pro inspiraci s odstupňovaným obsahem sacharidů i možnost vedení diabetického deníku s možností přístupu ze strany ošetřujícího diabetologa.

Kontinuální monitorace glukózy je dnes již standardem v léčbě DM 1. typu v těhotenství s jednoznačně prokázaným sníženým rizikem komplikací a s tím související finanční úsporou za celkovou péči (studie CONCEPTT). Hitem v péči o těhotné s DM 1. typu posledních dvou let, stejně jako u netěhotných, je léčba inzulinovou pumpou s hybridní smyčkou. Zatím jediným algoritmem certifikovaným pro těhotenství je systém CamAPS. V klinické praxi se však osvědčily i ostatní zavedené pumpy s hybridní smyčkou a praktické zkušenosti a doporučení jsou členy sekce průběžně prezentovány na nejrůznějších odborných fórech. Robustní data stran efektivity využití těchto inzulinových pump v těhotenství zatím nejsou k dispozici. Ve spolupráci s IKEM je nyní v plánu registr pump s hybridní smyčkou v těhotenství.

Data z vyspělých zemí (např. z Velké Británie) ukazují nárůst počtu těhotných žen s DM 2. typu a podobnou trajektorii očekáváme také v ČR. Zásadním problémem zůstává nedostatečná prekoncepční péče a neplánovaná těhotenství těchto žen. Řada žen s DM 2. typu užívá medikaci kontraindikovanou v těhotenství – na diabetes, hypertenzi i dyslipidémii. Jedním z úkolů sekce je proto větší osvěta, včetně primární péče, neboť mnoho těchto žen je v péči praktických lékařů.

Na závěr bych ráda zmínila horkou novinku, která se sice netýká diabetu v těhotenství, ale tyreopatie – jako samostatného onemocnění nebo ve formě komorbidity u žen s diabetem jakéhokoliv typu nově zjištěné v těhotenství. Ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi včetně České společnosti klinické biochemie a České gynekologické a porodnické společnosti vznikla Metodika realizace screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství. V péči o tyto těhotné jsou vítáni také diabetologové bez atestace z endokrinologie, kteří po absolvování online kurzu mohou u zdravotních pojišťoven žádat o nasmlouvání příslušných výkonů.

 

Článek je převzat z Výročního magazínu České diabetologické společnosti, ročník 1, 2024.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.