Úvod » Společnost » Ze sekcí ČDS » Občanské sdružení ambulantních diabetologů oslavilo 20. narozeniny!

Občanské sdružení ambulantních diabetologů oslavilo 20. narozeniny!

MUDr. Marcela Szabó
6. 6. 2024

MUDr. Marcela SzabóV roce 2023 uplynulo 20 let od založení Občanského sdružení ambulantních diabetologů. Již od počátku soukromého ambulantního sektoru bylo zřejmé, že rozdíl mezi prací diabetologa v nemocnici a v samostatně fungující ambulanci je značný. A tak se v roce 2003 několik nadšenců z řad ambulantních diabetologů spojilo a založilo OSAD, aby řešil specifika práce v tomto sektoru. Dík patří všem zakladatelům ‑ vyjmenovat nelze všechny, a proto se omezím na zmínku o předsedech a předsedkyni, na jejichž bedrech vždy leží nejvíce práce. Prvním předsedou byl Tomáš Merhaut, po něm René Pospíšil a pak Eva Račická ‑ ta odpracovala dokonce dvě funkční období. Tímto bych jim ráda vyjádřila svůj upřímný dík za práci, z níž profitovali všichni ambulantní diabetologové.

 

1. kongres OSAD

Dvacáté narozeniny se nám podařilo oslavit tím nejlepším způsobem ‑ zorganizováním 1. kongresu OSAD, který jsme nazvali Kongres ambulantních diabetologických týmů. Náš kongres totiž nebyl určen výhradně pro lékaře, ale také pro naše zdravotní sestry, které další vzdělávání v oboru potřebují stejně jako my. Proběhl 24. a 25. listopadu 2023 v hotelu Belvedere v Praze a měl dvě sekce ‑ lékařskou a nelékařskou. Program v sobě kombinoval odborné bloky z diabetologie a spolupracujících oborů a témata organizační, podávající informace k provozu našich praxí.

Hosty kongresu byli vedoucí lékaři České diabetologické společnosti. Její předseda Martin Prázný se ujal úvodní přednášky, v níž promluvil o perspektivách české diabetologie a zhodnotil její rozvoj, který zaznamenal největší dynamiku právě v ambulancích. Vědecký sekretář ČDS Jan Šoupal shrnul současné možnosti využití technologií v péči o pacienty s diabetem, které již řadu let neprobíhá pouze v diabetologických centrech, ale je rozvíjeno i v ambulantních praxích.

Další odborný program již pokryly přednášky ambulantních lékařů, a to jak v sekci lékařské, tak nelékařské. Přednášky byly naplánovány tak, aby byla třetina času věnována diskuzi ‑ ta představuje nejpraktičtější část programu, v níž se komunikují informace potřebné pro řádný provoz našich praxí.

V lékařské sekci byla probrána nejen léčba diabetu a obezity a vyšetření očního pozadí funduskamerou, ale také problematika srdečního selhání, poruchy spánku a další psychologické potíže našich pacientů. Velkého ohlasu se dočkala témata ekonomická, zejména úhradová vyhláška pro rok 2024, dle níž jsou naše ordinace placeny.

Sesterská sekce, probíhající paralelně s programem lékařů, byla věnována moderním lékům pro léčbu diabetu, syndromu diabetické nohy a psychologickému workshopu.

Po ukončení kongresu následoval pro zájemce praktický kurz první pomoci, v němž si celý tým zopakoval záchranu pacienta nácvikem nepřímé srdeční masáže.

Kongres ambulantních diabetologických týmů sice proběhl v roce 20. výročí založení OSAD, nezůstane však akcí ojedinělou, ale tradiční. Letos ve dnech 17.‑19. října proběhne jeho druhý ročník. A protože místa konání hodláme střídat, uskuteční se tentokrát v Jihlavě a opět na něj zveme jak lékaře, tak zdravotní sestry pečující o pacienty s diabetem. Zatímco loňský kongres byl dvoudenní, ten letošní bude třídenní. Díky tomu se nám podaří probrat ještě více témat využitelných v naší každodenní praxi. Odborný program pro vás s koordinačním výborem OSAD nyní tvoříme. Sama jsem zvědavá, zda lze loňskou účast vůbec překonat ‑ zúčastnilo se totiž podstatně více posluchačů, než jsme předpokládali, konkrétně 115 lékařů a 43 zdravotních sester.

 

Dohodovací řízení, jednání s ministrem zdravotnictví a úhradová vyhláška 2024

Jako každý rok zastupoval i v roce 2023 OSAD mým prostřednictvím diabetology v dohodovacím řízení mezi segmentem ambulantních specialistů a zdravotními pojišťovnami o výši úhrad pro rok 2024. Řízení však nedospělo k dohodě a budeme hrazeni podle úhradové vyhlášky.

Úhradová vyhláška, vytvořená Ministerstvem zdravotnictví, stanovila pro rok 2024 pro ambulantní specialisty čtyři rozdílné hodnoty bodu a diabetologie (stejně jako většina dalších interních oborů) se ocitla v té nejnižší z nich. Proto jsme společně s dalšími interními obory nejvíce dotčenými úhradovou vyhláškou zahájili jednání s ministrem zdravotnictví ve snaze vyjednat nápravu této situace (např. změnou či novelizací úhradové vyhlášky 2024). Z časových důvodů jsme okamžitě jednali online, vypracovali stanovisko odborných společností ČLK JEP k úhradové vyhlášce 2024 a odeslali ho ministru Válkovi. Obdrželi jsme odpověď zamítající všechny naše návrhy s několika odůvodněními: dle MZ nepatříme mezi obory s nedostupnou péčí (MZ argumentuje malým počtem požadavků pacientů zaslaných na adresu https://nedostupnapece.mzcr.cz/ s cílem nalézt ambulantního specialistu) a dále nepatříme mezi priority MZ (tam se řadí péče o děti, stomatologie, praktičtí lékaři, péče o duševní zdraví a následná lůžková péče). V závěru dopisu nabízí ministr Válek jednání k financování ambulantních specialistů do dalších let. Nabídku jsme přijali a uspořádali prezenční setkání ‑ kulatý stůl zástupců ambulantních specialistů, který proběhl v Brně na půdě ČLS JEP a jehož jsem se za diabetologii zúčastnila. Připravila jsem prezentaci se specifickými problémy diabetologické péče (stejně jako ostatní zástupci interních oborů). Ministr Válek se však našeho jednání nezúčastnil.

 

Jednání se zdravotními pojišťovnami, úhradové dodatky a bonifikační programy

Jelikož jednání s ministrem zdravotnictví o financování ambulantní péče se ukázalo být neúčelné, své snahy o zlepšení financování našich ordinací jsme obrátili jinam ‑ na jednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, které mohou formou bonifikačních programů zaplatit za naši práci více, než jim úhradová vyhláška stanovuje.

Díky vstřícnosti zdravotní ředitelky ČPZP MUDr. Renáty Knorové, MBA, jsme vytvořili Motivační program pro ambulantní specialisty v oboru diabetologie pro rok 2024 České průmyslové zdravotní pojišťovny. Program je zcela nový a je cílen přímo na terénní diabetologické praxe. Obsahuje celou řadu bonifikací za různé činnosti ‑ např. za vyšetření glykovaného hemoglobinu a kompenzaci diabetu, vyšetření LDL-cholesterolu a jeho kompenzaci, vyšetření rizika syndromu diabetické nohy; dále za zahájení léčby inzulínem ambulantně; za péči o pacientky s gestačním diabetem; za ošetření nedispenzarizovaného pacienta v případě akutní potřeby. Nad míru těchto úhrad ČPZP všem zdravotnickým zařízením, která vstoupí do programu a budou plnit jeho podmínky, navýší základní hodnotu bodu o 3 haléře ‑ tedy na 1,05 Kč.

Všeobecná zdravotní pojišťovna opět připravila bonifikační program VZP PLUS DIABETES 2024. Při vyšetření hladiny HbA1c a LDL-cholesterolu a dosažení požadované kompenzace diabetu a dyslipidémie bude lékař oceněn 400 Kč za pacienta. Součástí úhradového dodatku je opět odstavec o neuplatnění některých regulačních mechanismů pro lékaře, kteří se programu účastní.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra opět bonifikuje zařízení pečující alespoň 6 měsíců o diabetiky léčené farmakologicky, kteří podstoupili doporučovaná vyšetření, částkou 400 Kč. Ta je navýšena o dalších 250 Kč při dosažení kompenzace diabetu.

Pro zapojení do bonifikačních programů zdravotních pojišťoven je vždy třeba s konkrétní ZP podepsat úhradový dodatek obsahující parametry bonifikačního programu, neboť tento dodatek představuje smlouvu s povinnostmi obou stran ‑ zdravotnických zařízení provést dané zdravotnické úkony a zdravotních pojišťoven následně je proplatit. Jelikož bonifikační programy se podařilo vyjednat se zdravotními pojišťovnami, které svou velikostí zajišťují proplácení péče velké většině pojištěnců, věřím, že jejich využitím zapojená zdravotnická zařízení významně vylepší své financování.

 

Nasmlouvání nových výkonů

Důležitá je snaha o zlepšení financování ambulantní diabetologické péče cestou zvyšování PURO pomocí nasmlouvání nových výkonů. Jedná se o výkony speciálně vytvořené pro obor diabetologie (v posledních letech např. vyšetření oční sítnice s využitím umělé inteligence, ošetření pacienta léčeného inzulínovou pumpou, vyšetření rizika sníženého rozpoznávání hypoglykémie a řada dalších), ale také výkony sdílené s jinými odbornostmi (letos nově např. screeningové vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství sdílené s oborem endokrinologie). Další možností bude zapojení nutričních terapeutek do péče o diabetika v terénních ambulancích, které již několik let připravujeme se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

 

Spolupráce OSAD s pacientskými organizacemi

Stále rozšiřujeme spolupráci OSAD s pacientskými organizacemi, zejména s Aliancí pacientů s diabetem, kterou jsme již před lety navázali. Podstoupili jsme několik společných jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, na nichž jsme probírali největší problémy financování péče o pacienty s diabetem.

Dne 14. 11. 2023 jsem se (již potřetí) při příležitosti Světového dne diabetu zúčastnila předávání cen pacientům s diabetem. Velmi důstojná slavnost se odehrála v nádherných prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice, který pro tuto příležitost Alianci pacientů s diabetem bezplatně propůjčuje Magistrát hlavního města Prahy. Nejprve jsem odprezentovala přednášku o komplikacích diabetu a pak společně s ostatními hosty předala pacientům medaile za 50 let života s diabetem a další ocenění.

 

Internetové vysílání diabetologove.online

Před čtyřmi lety, s počátkem pandemie covidu-19, se zcela zastavilo naše prezenční vzdělávání. Proto jsme společně s předsedou ČLS JEP prof. Štěpánem Svačinou a tehdejším vědeckým sekretářem ČDS prof. Martinem Prázným založili internetovou platformu, kterou jsme nazvali diabetologove.online. Vysílání nejenže umožnilo pokračovat v našem odborném vzdělávání v online prostředí, ale v době poměrně hektických změn v prezenční a distanční péči o pacienty zejména rychle si předávat provozní informace.

Po odeznění pandemie se již plně obnovilo naše prezenční vzdělávání, a proto jsme přemýšleli nad možností vzdělávání pomocí platformy internetového vysílání ukončit. Nicméně řada z vás nás požádala o pokračování ‑ zejména lékaři z regionů oceňují možnost vzdáleného připojení a úspory času nutného pro cestování na prezenční akce. Proto jsme se rozhodli platformu internetového vysílání ponechat, ale výrazně jsme omezili frekvenci našeho vysílání, které nyní považujeme za doplnění aktivit prezenčních. Vysíláme pouze několikrát ročně a v moderování se střídáme s předsedou ČDS prof. Martinem Prázným. Probíráme odborná témata z diabetologie a ostatních oborů medicíny, ale především zveřejňujeme provozní informace, bez nichž nelze diabetologickou praxi úspěšně vést.

 

Poděkování

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych závěrem poděkovala celému koordinačnímu výboru OSAD za práci, kterou odvádí ve prospěch všech diabetologů. A vidíme, že naše snažení není marné ‑ svědčí o tom vysoký zájem jak o členství v naší organizaci, tak o námi pořádané akce. Děkujeme vám, našim členům, za tuto podporu a budeme se těšit na další setkání s vámi.

 

Článek je převzat z Výročního magazínu České diabetologické společnosti, ročník 1, 2024.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.