Úvod » Společnost » Ze sekcí ČDS » Psychologická sekce České diabetologické společnosti JEP – jak šel čas a co nás čeká

Psychologická sekce České diabetologické společnosti JEP – jak šel čas a co nás čeká

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.
6. 6. 2024

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.Dovolte mi, abych v rámci jubilejního, 60. ročníku kongresu České diabetologické společnosti JEP připomenula dosavadní práci Psychologické sekce ČDS a zároveň představila budoucí výzvy a plány.

Naše Psychologická sekce se od svého založení věnuje velmi důležitému propojení chronické somatické nemoci, jakou diabetes mellitus je, s psychologickými aspekty ovlivňujícími vývoj diabetu. Na svých setkáních seznamuje účastníky s psychologickými směry, vzdělává je v komunikačních technikách a modelech a pomáhá hledat řešení obtížných situací v diabetologické praxi.

Za vznik Psychologické sekce ČDS vděčíme prof. MUDr. Jindřišce Perušičové, DrSc. Po zformování sedmičlenné pracovní skupiny „Psychologické aspekty v diabetologii“ v říjnu 2000 došlo k založení sekce ČDS „Psychologie v diabetologii“. Předsedkyní byla zvolena prof. MUDr. J. Perušičová, DrSc., a místopředsedkyní se stala MUDr. Zdeňka Krejsová. Během období jejich vedení proběhl nezávislý výzkumný projekt „Edukace a léčba diabetiků 2. typu očima nemocných“. Současně se rozjela série přednášek zabývajících se psychologickými aspekty diabetologie. V rámci péče o zdravotníky sekce organizovala supervizní balintovské skupiny. V květnu 2005 proběhlo první dvoudenní sympozium „Deprese a terapeutická edukace“, které poskytlo inspiraci pro další období.

Od roku 2007 stála v čele Psychologické sekce ČLS JEP doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D. Vytvořila tradici pravidelných jarních dvoudenních mezioborových setkání diabetologických týmů s odborníky z řad psychologů a psychiatrů, tzv. „Psychodny“. Mezi její nejbližší spolupracovníky, kteří se podíleli na výběru témat, přednášeli i aktivně vedli workshopy, patřili MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D., MUDr. Jana Komorousová, Ph.D., a Mgr. Pavel Brenkus. „Psychodny“ se staly nezbytným a oblíbeným fórem pro sdílení znalostí a zkušeností mezi diabetology, psychology, psychiatry, nutričními terapeuty a edukačními i diabetologickými sestrami. Tato setkání nejen posilují spolupráci a inspirují k novým přístupům v péči o diabetiky, ale pomáhají i ve vlastní psychohygieně zdravotníků. Během let se probrala různá témata a představilo se mnoho zajímavých řečníků z různých oblastí – psychologie, psychiatrie, obezitologie, koučinku, adiktologie, práva,… Tato variabilita témat přispívá k rozšíření obzorů a obohacení diskuzí v diabetologické komunitě.

 

Přehled proběhlých mezioborových setkání „Psychodnů“:

2005 – Deprese a terapeutická edukace
2007 – Psychologická péče pro pacienty s diabetem v ČR. Je dostatečná?
2009 – Psychologické aspekty akutních a chronických komplikací diabetu
2010 – Hypoglykémie, noční můra diabetologie
2011 – Agresivní pacient v ambulanci diabetologa
2012 – Proč je tak těžké dodržování redukční diety? Různý pacient, různý přístup
2013 – Jak se zdravě hýbat a vydržet u toho
2014 – Mezilidské vztahy, vliv chronické nemoci
2015 – Syndrom vyhoření
2016 – Bolest v diabetologické ambulanci
2017 – Umění komunikace – Motivujeme dobře své pacienty?
2018 – Sebepoznání a poznání druhých – jak lépe komunikovat s pacienty
2019 – Nepřijetí nemoci, diabetický distres syndrom, deprese
2021 – Když se nedaří, jak se dařit má aneb chybami se člověk učí
2022 – Psychohygiena, pozitivní psychologie a mindfulness
2023 – Kdo všechno je zodpovědný za úspěch léčby
2024 – Cesta k úspěchu v diabetologické praxi aneb jak porozumět světu pacienta

Naléhavost výstupů ze setkání z roku 2007 dala podnět k vytvoření brožury „Psychologická péče pro nemocné s DM v České republice v roce 2008. Je dostatečná?“

Setkání rovněž přispělo k vytvoření tzv. pevných bodů. Jsou to ambulance psychiatrů, psychologů, eventuálně psychoterapeutů, kteří jsou kompetentní a ochotní postarat se o nemocného s diagnózou diabetu mellitu. Jejich seznam se pravidelně obnovuje a je uveden na stránkách www.diab.cz.

X. ročník mezioborového setkání byl věnován motivaci a motivačním rozhovorům. Výstupem z tohoto ročníku byla publikace J. Štefánkové a J. Lacigové „Motivace pacienta v diabetologické ambulanci“ (Mladá fronta, 2018). Tato kniha pojednává o vztahu pacienta a zdravotníka a zamýšlí se nad motivací a adherencí k léčbě. Poskytuje nápady, jak s pacientem komunikovat a tím zlepšit jeho spolupráci. Použitá interaktivní forma dává možnost k zamyšlení se nad vlastním způsobem komunikace a vlastní praxí a umožňuje se inspirovat doporučeními psychologů, psychiatra, nutriční terapeutky a diabetologa. Ukazuje i očekávání pacienta samotného. V závěru přináší přehled všech seminářů pořádaných Psychologickou sekcí. Tato publikace byla oceněna Cenou prof. Syllaby za nejlepší monografii v oboru za rok 2017, udělovanou ČDS.

Od roku 2022 jsem předsedkyní sekce. S cílem zmapování úrovně psychologické péče v diabetologických ambulancích a zjištění potřeby a spokojenosti lékařů v této oblasti byli členové ČDS v prosinci 2022 e-mailem požádáni o vyplnění anonymního dotazníkového šetření s 27 otázkami.

Online dotazník vyplnilo celkem 99 osob (82 % žen; 83 % pracuje mimo nemocnice). Ukázalo se, že diabetologové mají zájem o psychologická témata v diabetologii. 91 % respondentů by uvítalo školení s psychologickou tematikou v diabetologii, jako tři nejpreferovanější formy označili semináře (56 %), webináře (54 %) a skupinové nácviky pod odborným vedením (50 %). 72 % osob projevilo zájem přímo o ucelený výcvik na téma aspektů komunikace s pacientem.

V návaznosti na zjištěné výsledky jsme v lednu 2024 uspořádali pilotní projekt „Komunikace v diabetologické ambulanci“. Lektorky MUDr. Jana Komorousová, Ph.D., Mgr. Judita Konečná, Mgr. Petra Mocová a za diabetology MUDr. Jarmila Jirkovská provedly účastníky životem diabetika – od nové diagnózy přes edukaci o stravě a pohybové aktivitě a jednodušší psychické problémy až po ty závažnější. Probraly nástrahy, které při komunikaci s pacienty na nás zdravotníky číhají, a způsoby, jak jim čelit. V plánu je zahájit pravidelné online setkávání účastníků projektu a poskytnutí prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností a rozbor kazuistik.

Pokračujeme v tradici „Psychodnů“. Letos se uskutečnil již 16. ročník a tematicky byl věnován možnosti využití prvků koučinku v diabetologické praxi. Hostem a hlavním řečníkem byl JUDr. Vladimír Tuka, MCC, zkušený kouč, zakladatel školy koučinku NeuroLeadership v ČR. Ukázal nám, jak jednat s pacienty tak, abychom je získali ke spolupráci, a jak je podpořit v tom, aby změnili to, co jim škodí, na to, co jim prospívá. Často máme pocit, že musíme pacientům radit, a býváme zklamáni z výsledku svého úsilí. Každý má svůj svět a lidi nejsou schopni a ani se nemusí řídit našimi radami. Jako lékaři se své role rádců úplně nemůžeme vzdát, a tak jsme se učili, jak radit, aby pacienti naše doporučení a rady přijali a dokázali se s nimi ztotožnit. Mgr. Judita Konečná nám ukázala, jak důležité je být k sobě laskavý a oceňovat nejen pacienty, ale starat se i o sebe. Mgr. Petra Mocová a MUDr. Jarmila Jirkovská se zaměřily na změnu a nastavování cílů, což je náš každodenní chleba v ambulancích.

Ve spolupráci s MUDr. Zuzanou Fedákovou jsme zaktualizovali webové stránky Psychologické sekce na webu www.diab.cz. Kromě aktualit, pozvánek na odborné akce a zpráv z jednotlivých akcí zde najdete seznam „pevných bodů“, zamyšlení, proč diabetologové potřebují psychologii, a užitečné odkazy na dotazníky a literaturu.

Vytvořili jsme facebookovou platformu, kterou chceme využívat ke sdílení zajímavých videí, odkazů, tipů na psychologická témata v diabetologii a k diskuzi nad kazuistikami z praxe. Správcem je MUDr. Zuzana Fedáková.

Hlavním cílem sekce zůstává i nadále propojovat diabetologii s psychologickými principy a dovednostmi a podporovat vzájemnou spolupráci diabetologických týmů s odborníky z řad psychologů, psychoterapeutů a psychiatrů.

Pracujeme na aktualizaci sítě „pevných bodů“ a plánujeme uskutečnit online společné setkání jednotlivých pracovišť s cílem zjistit aktuální situaci a naplánovat další možnosti spolupráce.

Naši pozornost směřujeme na vzdělávání diabetologických týmů v oblasti psychologie a komunikace. Věříme, že tato synergická kombinace umožní lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům lépe porozumět emocionálním a psychologickým aspektům, které diabetologii provázejí. Správná komunikace a empatie mohou vést k lepšímu řízení onemocnění a celkově ke zvýšení kvality života pacientů.
Výzvou pro nás je zařazení kurzů komunikace a základů psychologie do systému postgraduálního vzdělávání před atestací v oborech diabetologie a endokrinologie, interní lékařství a všeobecné praktické lékařství a do vzdělávání nutričních terapeutů a zdravotních sester – edukátorů.

Plánujeme se více věnovat duševnímu zdraví lékařů a ostatních zdravotníků. Péče o duševní pohodu v každodenním životě chrání proti syndromu vyhoření. Lékaři s vyšší duševní pohodou vykazují rychlejší a přesnější diagnostický a klinický vhled do případu a dělají méně chyb. Vlídněji komunikují s pacienty a jsou psychicky odolnější. Nabízíme možnost supervizí formou balintovských skupin. Zahájili jsme online setkávání přes platformu Zoom, kde účastníci mohou předložit k řešení svůj případ, kazuistiku. Jedná se o poskytnutí podpory
zdravotníkům samotným, kteří se každodenně potýkají s náročnými situacemi a výzvami. Věříme, že vzájemné sdílení zkušeností vytvoří prostředí, ve kterém můžeme neustále zdokonalovat péči o pacienty i nás samotné.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli a podílejí na činnosti Psychologické sekce. Je to spousta mravenčí práce, která není vidět okamžitě a své plody přináší až v průběhu času.

Zároveň bych chtěla poprosit o aktivní přístup vás všechny, kteří máte pocit, že zlepšení vztahů pacient–zdravotník, nenásilná komunikace a vzájemné sdílení potřeb a pocitů mají smysl. Své podněty a nápady pište na kontaktní adresu sekce diapsycho@email.cz. Zvu vás mezi nás. Neváhejte a přihlaste se do sekce. Čím nás bude víc, tím silnější hlas budeme mít.

 

Článek je převzat z Výročního magazínu České diabetologické společnosti, ročník 1, 2024.

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.