Úvod » Společnost » Ze sekcí ČDS » Síla spolupráce aneb Jak projekt ČENDA transformuje dětskou diabetologii v ČR

Síla spolupráce aneb Jak projekt ČENDA transformuje dětskou diabetologii v ČR

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
6. 6. 2024

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.Pediatrická sekce ČDS v posledních letech zdárně plnila své úkoly, a měla tedy plné ruce práce ve prospěch dětí s diabetem.

Velkým společným dlouhodobým projektem dětských diabetologických ambulancí a center je projekt ČENDA, který loni ve vynikající kondici oslavil 10 let své existence. Za tu dobu přispěl k jedinečnému zlepšení kontroly dětí s diabetem 1. typu o 15 mmol/mol (obr. 1). Medián HbA1c 51 mmol/mol odpovídá výsledkům (zatím :-)) nejlepšího registru – švédského (SWEDIABKIDS). Tento vynikající výsledek, ukazující na skvělou práci českých dětských diabetologů, je o to cennější, že jde o dobrovolnou aktivitu přibližně 50 dětských diabetologických týmů z celé ČR. Každoročně se tak trochu obávám, zda entuziazmus kolegů nepoleví, nicméně zatím jsem nikdy nebyl zklamán, počet dětí v registru stále stoupá. Nelze se nepochlubit grafem na obrázku 1.

Obrázek 1. Vývoj HbA1c podle věku mezi lety 2013 a 2023 (data z registru ČENDA)

Vývoj HbA1c podle věku mezi lety 2013 a 2023 (data z registru ČENDA)

 

O tom, že ČENDA je skutečně unikátní, svědčí vysoký počet přijatých publikací v mezinárodním písemnictví a také pozvání do exkluzivního klubu světových registrů, jejichž výsledkem jsou práce v nejlepších odborných časopisech. České diabetologické společnosti patří velký dík za podporu tohoto projektu.

Hodně času a energie jsme bohužel věnovali povětšinou ne příliš plodným jednáním se zástupci ministerstev zdravotnictví (ti byli vcelku vstřícní) a školství (od nich jsem se naučil obstrukcím a kličkování v praxi) o péči o děti s diabetem ve školách a školských zařízeních. Přes jasné právní zakotvení není řada škol stále ochotna děti s diabetem podporovat, a laické úkony jako nutnost dohledu nad aplikací inzulínu, jednoduché reakce na alarmy CGM a základní dohled nad stravováním tak musí suplovat rodiče. Jde o velmi palčivý problém. Na dotazník k tomuto tématu distribuovaný sociálními sítěmi za pomoci pacientských organizací odpovědělo v březnu 2023 během tří dnů 1009 rodičů, tedy více než čtvrtina rodin s diabetickým dítětem mladším 18 let. Z těchto údajů mj. vyplývá, že necelých 8 % dětí s diabetem muselo kvůli nevstřícnosti vedení měnit školu, 44 % rodičů si muselo z tohoto důvodu zkrátit úvazek či zůstat doma a 25 % dětí se kvůli svému diabetu cítí ve školách vyloučeno, stigmatizováno či šikanováno. Zprávy jsou to jednoznačně alarmující a volající po nápravě. Jednání probíhají poměrně intenzivně, nově též za účasti paní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Laurenčíkové a pana senátora Lumíra Kantora. Snad se podaří najít rozumný kompromis, který by chránil při výuce děti s diabetem a současně i pedagogy před nerealistickými požadavky některých rodičů.

V roce 2023 se naší sekci podařilo ustanovit a publikovat ve vyhlášce MZ síť center vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu. Kritéria splnilo 19 center z celé republiky s velmi dobrou regionální distribucí. Odezva z regionů ukazuje, že status centra zvýšil prestiž dětských diabetologických týmů v rámci nemocnic, což se odrazilo též na personální politice těchto pracovišť. Předpokládáme, že vytvoření sítě center povede v dlouhodobém horizontu ke standardizaci a dalšímu zlepšení péče o diabetické děti u nás.

Obrázek 2. Aktuální síť vysoce specializovaných center pro léčbu dětského diabetu

Aktuální síť vysoce specializovaných center pro léčbu dětského diabetu

 

Již přes 30 let organizujeme tradiční konferenci Dětská diabetologie. Letos počet účastníků překonal číslo 190, přičemž více než polovinu z nich tvoří nelékařští členové dětských diabetologických týmů, což je jednoznačně příznivá zpráva.

Co nás čeká v následujících letech? Kromě dalšího rozšiřování technologií se heslem následujících let nejspíš stane screening časných fází diabetu 1. typu s cílem zabránění rozvoji diabetické ketoacidózy, včasného načasování inzulinoterapie a (jak doufáme) zavedení preventivních programů do klinické praxe. Od listopadu 2023 byl s podporou evropského grantu zahájen projekt s trochu krkolomným názvem EDENT1FI, jehož cílem je zavedení pilotní fáze screeningu v obecné pediatrické populaci. V ČR jsme tomuto programu dali název βetty jako akronym spojení „bez diabetu 1. typu“. Screening bude fungovat na bázi vyšetřování autoprotilátek z malého vzorku kapilární krve a je určen dětem ve věku od 2 do 18 let. Více se o něm i o dalších zajímavostech časných stadiích diabetu 1. typu a možnostech jejich ovlivnění dozvíte na našich webových stránkách www.projektbetty.cz a samozřejmé též při čtvrtečním odpoledním sympoziu, na které všechny účastníky 60. „Luhačovic“ co nejsrdečněji zvu.

 

Obrázek 3. Leták projektu βetty – screening diabetu 1. typu

Leták projektu βetty – screening diabetu 1. typu

PARTNEŘI

OSADdětská diabetologieINTRANET ČIScukrovka.cz

Potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.